Produktkatalog

För frågor, intresseanmälan eller offert Kontakta oss!

2
Yes
None
1
1000000
Name...
/tjanster-och-utbildningar/utbildningskatalog/
Tjänster, utbildningar och föreläsningar. Priserna anger pris per person (exkl. moms) om inget annat anges.
Thumbnail

Kategori

Arbetsmiljöutbildning BAM, tre dagar
9000 kr
Aktuell
Arbetsmiljöutbildning BAM, tre dagar Image

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och du som utifrån din funktion har behov av kunskap om arbetsmiljöfrågor. Utbildningen är öppen för alla, oavsett om du är kund hos VarnumHälsan sedan tidigare eller inte.

 

Syfte

Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

 

Mål

Efter utbildningen ska du kunna:

 • identifiera risker och arbeta förebyggande
 • se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • veta var du hittar information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • samverka i arbetsmiljöfrågor

 

Utbildningsupplägg

I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, där olika fall av arbetsmiljösituationer tas upp.

 

Innehåll

 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk och föreskrifter
 • Chefer och skyddsombudens roller och ansvar
 • Samverkan mellan de olika rollerna och hur den skall gå till
 • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
 • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan, bland annat inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

 

Utbildningen genomförs av

Arbetsmiljöingenjör
Johan Rydbeck

Back On Track
Offert
Back On Track Image

Målgrupp

Medarbetare som visar signaler på fysisk och/eller psykisk ohälsa och som behöver verktyg för att förbättra sin hälsa.

 

Syfte

 • stärka individens fysiska och psykiska förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
 • förebygga belastningsbesvär och psykisk ohälsa genom fysisk träning och därigenom uppnå ett ökat välbefinnande
 • få kunskap om de samband som finns mellan levnadsvanor och hälsa
 • ökad medvetenhet och förändring av sitt förhållningssätt

 

Upplägg

 • Omfattningen är tio veckor
 • En halvdagsträff varje vecka varierat på för- eller eftermiddag
 • Individuellt målsamtal vid start
 • Vid de olika tillfällena varvas den fysiska aktiviteten med föreläsningar, gruppdiskussioner, avslappning och yoga
 • Efter avslutad kurs genomförs uppföljning av mål, samt fortsatt planering
 • Löpande intag till kursen

 

Mål

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha:

 • ökad kunskap och förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och den egna hälsan
 • ökad förståelse kring sambandet sömnbesvär, stress och oro
 • skapat sig möjligheter att utveckla sig själv både i arbetslivet och i sin sociala situation

 

Exempel på innehåll

 • Målformulering enligt SMART-modellen
 • Konditionstest. Vid behov andra fysiska utvärderingstester
 • Praktiskt utövande av olika fysiska aktiviteter och träning
 • Avslappning
 • Yoga
 • Föreläsningar kring bland annat: Hälsobegreppet, Förändring, Fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv, Långvarigt stillasittande, Förhållningssätt, Sömn

 

Kursansvarig

Sjukgymnast
Ulrica Johansson

Belastningsergonomi
800 kr
Belastningsergonomi Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

 

Syfte

Ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, svarar på olika typer av belastning och hur man kan förebygga belastningsbesvär. Föreläsningen anpassas efter den typ av belastningar som finns på just Ert företag.

 

Mål

Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha teoretiska och praktiska kunskaper inom belastningsergonomi och arbetsmiljöarbetet.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är tre timmar. Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment.

 

Innehåll

 • Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Vilka risker manuell hantering innebär och när/hur tekniska hjälpmedel används
 • Tidiga signaler på överbelastning, Riskfaktorer på Ert företag
 • Träning för ett hållbart arbetsliv
 • Åtgärder ur ett MTO-perspektiv (människa, teknik och organisation)

 

Utbildningen genomförs av
Ergonom
Thea Berggren

DHLR
800 kr
DHLR Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

Syfte

Skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har en fördjupad kunskap om hjärtlungräddning och vet hur en hjärtstartare/defibrillator används för att kunna ge snabb hjälp vid hjärtstopp och därmed kunna rädda liv.

Mål

 • Efter genomförd utbildning ska medarbetaren:
 • Ha kunskap om hjärtats fysiologi vid hjärtstopp
 • Ha goda färdigheter i att utföra hjärt- och lungräddning med korrekta bröstkompressioner och inblåsningar
 • Ha kunskap om hur en defibrillator används, underhålls och kontrolleras
 • Ha kunskap om säkerhet vid användning av en defibrillator

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är två timmar. Förkunskaper/Förberedelser: Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen),

Läst in kursbok i D-HLR och genomfört webb-utbildning med godkänt resultat. Kursboken skickas till deltagarna ca en vecka innan utbildningsdagen. (Bok samt docka utlånas under utbildningen)

Innehåll

 • Kort repetition och test av HLR-teknik (krav på godkänd teknik)
 • Larmrutiner
 • Fysiologi vid hjärtstopp
 • Att använda en halvautomatisk defibrillator/hjärtstartare
 • Teamträning (fördelning av arbetet när man är flera livräddare)
 • Säkerhetsaspekter
 • Webb-utbildning med kursbevis som tas med till utbildningstillfället

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska
Victoria Engelbrektsson

Fysisk aktivitet - hållbart arbetsliv
700 kr
Fysisk aktivitet - hållbart arbetsliv Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

Syfte

Ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, svarar på olika typer av belastning och hur man kan förebygga belastningsbesvär genom fysisk träning.

Mål

Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha kunskaper om de positiva effekterna som fysisk aktivitet och träning har på hälsa, välbefinnande och ett hållbart arbetsliv.

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är två timmar. Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment

Innehåll

 • Hälsobegreppet
 • Fysisk aktivitet
 • Fysisk träning
 • Fysisk träning för ett hållbart arbetsliv
 • Dagens kostvanor och rekommendationer
 • Långvarigt stillasittande

 

Utbildningen genomförs av

Företagsgymnast
Ulrica Johansson

HLR
700 kr
HLR Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

 

Syfte

Att skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har kunskap om och färdighet i hjärt- och lungräddning (HLR)

 

Mål

Efter genomförd utbildning ska medarbetararen kunna:

Skapa fria luftvägar, Kontrollera medvetande och andning

Känna till larmrutiner för snabb hjälp

Genomföra korrekta bröstkompressioner och inblåsningar vid hjärtstopp

Känna till hur omhändertagandet av medvetslös person utan hjärtstopp ska gå till

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är två timmar.

Utbildningen består till stor del av praktisk övning med träningsdocka där varje person har varsin docka under själva utbildningstillfället. (dockan är enbart till låns under utbildningen)

 

Innehåll

 • Bedömning av livstecken
 • Fria luftvägar
 • Bröstkompressioner och inblåsningar
 • Larmrutiner
 • Stabilt sidoläge

 

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska
Victoria Engelbrektsson

Inspirationsföreläsningar
Offert
Inspirationsföreläsningar Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

 

Syfte

Inspirationsföreläsningar inom olika områden som ger möjlighet till egen reflektion.

 

Mål

Att bli inspirerad till att öka den egna motivationen inom olika områden.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är 45 minuter

 

Innehåll

Exempel på föreläsningar:

 • Motivation och beteendeförändring
  -Vad skapar motivation och vad driver oss till framgång? Vilka hinder finns och vad är beteendeförändring?
 • Belastningsergonomi
  -Hur är vår kropp är uppbyggd och hur ska vi belasta den på bästa sätt, både på fritid och i arbete?
 • Stress och stressrelaterade besvär
  -Vad är stress, risk- och friskfaktorer, tidiga signaler?
 • Riskbruk Alkoholkonsumtion
  – Vad innebär riskbruk? Riskbruksnivåer

 

Utbildningen genomförs av

Ett flertal professioner

Kontakta oss för intresseanmälan och offert!

Kommunikation och förhållningssätt
1200 kr
Kommunikation och förhållningssätt Image

Målgrupp

Chefer och arbetsgrupper där man vill veta mer om hur kommunikation och personligt förhållningssätt påverkar arbetsmiljö och resultat. 

 

Syfte

Att belysa kommunikationens betydelse för arbetsmiljö och resultat samt hur vi kan hushålla med vår mentala energi.

 

Mål

Ökad förståelse kring kommunikationens betydelse samt en ökad förståelse hur jag kan hushålla med min energi.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är tre timmar

Utbildningen är av föreläsningskaraktär med inslag av enklare praktiska övningar

 

Innehåll

 • Vad är kommunikation?
 • Tanke, känsla, handling
 • Ord och dess betydelse för kommunikationen
 • Konstruktiv kommunikation, transaktionsanalys
 • Eget ansvar och personligt förhållningssätt
 • Hur hushåller jag med min energi?

 

 

Utbildningen genomförs av

Organisationskonsult
Jörgen Andersson

Konflikthantering
1200 kr
Konflikthantering Image

Målgrupp

Chefer och arbetsgrupper där man vill veta mer om konflikter och hur de påverkar vår vardag

 

Syfte

Att belysa mellanmänskliga konflikter och få möjlighet att reflektera kring dessa

 

Mål

Ökad kunskap om konflikter, hur de påverkar vår vardag och vad vi kan göra åt dem.

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är tre timmar.

Utbildningen är av föreläsningskaraktär med inslag av enklare praktiska övningar

 

Innehåll

 • Vad är konflikt?
 • Hur uppstår konflikter?
 • Konflikthanteringsstilar
 • Konstruktiv kommunikation

 

Utbildningen genomförs av

Organisationskonsult
Jörgen Andersson

 

LABC
1100 kr
LABC Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.

 

Syfte

Att skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har kunskap om hur Första-Hjälpen-arbetet planeras, organiseras och utförs utifrån den egna arbetsplatsens olycksfallsrisker.

 

Mål

Efter genomförd utbildning ska medarbetaren:

 • Ha kunskap om Första-Hjälpen-utrustningen samt hur Första-Hjälpen-arbetet är organiserat på arbetsplatsen
 • Ha kunskap om arbetsplatsens specifika olycksfallsrisker
 • Ha färdighet i att bedöma läget på olycksplatsen samt hos den skadade
 • Ha färdighet i hur man ger Första-Hjälpen vid akut skada eller sjukdom i väntan på ambulans

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid är fyra timmar.

Bedömning av livstecken

 

Innehåll

 • Fria luftvägar
 • Bröstkompressioner
 • Inblåsningar, Larmrutiner, Stabilt sidoläge
 • Bedöma läget på olycksplatsen och den skakades eller sjukes tillstånd
 • Veta hur man ger första hjälpen vid akut skada eller sjukdom (L-ABC)
 • Ta hand om den drabbade på bästa sätt
 • Känna till hur första hjälpen utrustningen fungerar och vem som ansvarar för den
 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

 

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska
Victoria Engelbrektsson

Vägen till framgångsrik rehabilitering
1100 kr
Vägen till framgångsrik rehabilitering Image

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare med personalansvar inom en organisation eller företag.

  

Syfte

Öka kunskaperna om arbetslivsinriktad rehabilitering och därmed förbättra arbetsgivarens möjligheter att minska sjukfrånvaron.

 

Mål

Efter genomförd utbildning ska du kunna:

 • Identifiera risker och arbeta förebyggande
 • Ha kunskap om rehabiliteringsprocessen och organisationens/företagets egen rehabiliteringspolicy
 • Ha kunskap om tidiga signaler på ohälsa

 

Utbildningsupplägg

Utbildningstid fyra timmar

Föreläsning varvas med genomgång och diskussion kring organisationens/företagets egen rehabiliteringspolicy samt fallbeskrivningar.

 

Innehåll

 • Vad är rehabilitering?
 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk och författningar.
 • Arbetsgivarens, arbetstagarens, försäkringskassans, företagshälsovårdens och fackets roll och ansvar.
 • Rehabiliteringsprocessen, Framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering, · Vad finns det för ekonomiskt stöd?
 • Det viktiga samtalet.
 • Vad kan företagshälsovården bistå med i rehabiliteringsprocessen
 • Genomgång och diskussion kring organisationens/företagets egen rehabiliteringspolicy
 • Fallbeskrivningar

 

Utbildningen genomförs av

Företagssköterska
Ulrika Ekström

Personal och Arbetsmiljörond (PRV)
Offert
Personal och Arbetsmiljörond (PRV) Image

Målgrupp

Chefer med personalansvar inom en organisation eller företag.

Syfte

Tjänsten innebär att vi utifrån AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, regelbundet diskuterar frågor kring arbetshälsan och därmed stöttar chefen i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans kan vi hitta lösningar som bidrar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Mål

Målet med personalvårdsronden är att öka trivseln på er arbetsplats, förbättra arbetshälsan hos personalen och förhoppningsvis minskar också sjukfrånvaron. Tack vare personalvårdsronden bildas ett nätverk kring personalarbetet vilket resulterar i ökad kompetens internt.

Upplägg

Personal från Företagshälsovården och chefen för avdelningen träffas regelbundet, behovet styr hur ofta men förslagsvis en gång/kvartal. Vid mötet diskuterar vi frågor och eventuella problem kring arbetshälsan på avdelningen. Frågor som tas upp kan vara t ex tidiga signaler på ohälsa, sjukfrånvaro, både lång och kort, uppföljning av eventuella rehabiliteringsärenden, hur man ligger till med riskbedömningar och lagstadgade undersökningar. Vi diskuterar åtgärder som bibehåller en god arbetshälsa och främjar en bra arbetsmiljö.

Aktuell
Arbetsmiljöutbildning BAM, tre dagar Image
Arbetsmiljöutbildning BAM, tre dagar
Målgrupp Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och du som utifrån din funktion har behov av kunskap om arbetsmiljöfrågor. Utbildningen är öppen för alla, oavsett om du är kund hos Varnu... Läs mer
Back On Track Image
Back On Track
Målgrupp Medarbetare som visar signaler på fysisk och/eller psykisk ohälsa och som behöver verktyg för att förbättra sin hälsa.   Syfte stärka individens f... Läs mer
Belastningsergonomi Image
Belastningsergonomi
Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.   Syfte Ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppby... Läs mer
DHLR Image
DHLR
Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag. Syfte Skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har en för... Läs mer
Fysisk aktivitet - hållbart arbetsliv Image
Fysisk aktivitet - hållbart arbetsliv
Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag. Syfte Ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, svarar p?... Läs mer
HLR Image
HLR
Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.   Syfte Att skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetar... Läs mer
Inspirationsföreläsningar Image
Inspirationsföreläsningar
Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.   Syfte Inspirationsföreläsningar inom olika områden som ger möjlighet t... Läs mer
Kommunikation och förhållningssätt Image
Kommunikation och förhållningssätt
Målgrupp Chefer och arbetsgrupper där man vill veta mer om hur kommunikation och personligt förhållningssätt påverkar arbetsmiljö och resultat.    Syfte... Läs mer
Konflikthantering Image
Konflikthantering
Målgrupp Chefer och arbetsgrupper där man vill veta mer om konflikter och hur de påverkar vår vardag   Syfte Att belysa mellanmänskliga konflikter och f... Läs mer
LABC Image
LABC
Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation eller företag.   Syfte Att skapa en trygg arbetsplats där flera av medarbetarna har kunska... Läs mer
Vägen till framgångsrik rehabilitering Image
Vägen till framgångsrik rehabilitering
Målgrupp Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare med personalansvar inom en organisation eller företag.    Syfte Öka kunsk... Läs mer
Personal och Arbetsmiljörond (PRV) Image
Personal och Arbetsmiljörond (PRV)
Målgrupp Chefer med personalansvar inom en organisation eller företag. Syfte Tjänsten innebär att vi utifrån AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, regelbundet diskuterar frågor kring arbetshä... Läs mer